Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  

Van toepassing op alle werkzaamheden verricht door Hooggevoelig heel gewoon vof, rechtstreeks via door haar ingezette derden, voor een wederpartij, ook op aanvullende en/of vervolgopdrachten. Iedere toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een wederpartij wordt van de hand gewezen.

 

 1. Hooggevoelig heel gewoon vof (verder te noemen: Hooggevoelig hg) is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een verandering van deze voorwaarden geldt met ingang van de dag van depot bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, danwel drie maanden na schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij.
 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Hooggevoelig hg onder andere naam of rechtsvorm zijn werkzaamheden zal verrichten. Tevens zijn deze voorwaarden van kracht op werkzaamheden die onder een handelsnaam van Hooggevoelig hg zijn aangegaan.
 3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een wederpartij zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Hooggevoelig hg wordt uitgekeerd.

 1. Iedere aanspraak jegens Hooggevoelig hg verjaart door het enkele verloop van één jaar na de gebeurtenis, die tot die aanspraak aanleiding gaf.
 2. Wederpartij gaat akkoord met een eventuele aansprakelijkheidsbeperking die een derde hanteert, indien bij de uitvoering van een opdracht door Hooggevoelig hg een derde wordt ingeschakeld.
 3. Hooggevoelig hg is niet aansprakelijk ter zake van het niet of niet op tijd ten uitvoer kunnen brengen van werkzaamheden ten gevolge van overmacht, zoals ernstige ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of overmacht met betrekking tot apparatuur en/of gegevens zoals beschadiging, diefstal, brand of anderszins.
 4. Wederpartij zal Hooggevoelig hg tijdig alle voor het verrichten van werkzaamheden en advisering benodigde gegevens verschaffen. Werkzaamheden en adviezen van Hooggevoelig hg worden daarop gebaseerd, waarbij wordt uitgegaan van de juistheid en volledigheid van de door wederpartij verstrekte gegevens.
 5. De door Hooggevoelig hg verstrekte adviezen worden met zo groot mogelijke zorgvuldigheid voorbereid. Het opvolgen van de adviezen is een keuze van de wederpartij en alle gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van wederpartij.
 6. Alle intellectuele eigendomsrechten die op door Hooggevoelig hg ontwikkelde en gebruikte producten rusten, blijven eigendom van Hooggevoelig hg. Ook komen alle intellectuele eigendomsrechten op tijdens een opdracht nieuw ontwikkelde producten toe aan Hooggevoelig hg.
 7. Hooggevoelig hg behoudt zich het recht voor om onderdelen van voor een wederpartij of gezamenlijk met een derde ontwikkelde content in latere projecten te gebruiken of geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.
 8. Wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van informatie aan Hooggevoelig hg van materiaal met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Wederpartij vrijwaart Hooggevoelig hg tegen aanspraken van derden met betrekking tot enige inbreuk van rechten van intellectuele eigendom van die derde.
 9. Hooggevoelig hg maakt gebruik van webapplicaties. Hooggevoelig hg is niet aansprakelijk voor fouten in systemen of functionaliteiten hiervan, wanneer deze niet volledig beheerd worden door Hooggevoelig hg.
 10. Hooggevoelig hg houdt zich aan de wettelijke regels omtrent privacy-bescherming.
 11. Hooggevoelig hg zal uitingen verwijderen die door derden in commentaren, e-mails of anderszins geplaatst zijn op haar website(s) of portals en die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor anderen.
 12. Hooggevoelig hg is gerechtigd voor werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten een voorschot te vragen.
 13. Hooggevoelig hg is gerechtigd de helft van de consultprijs in rekening te brengen bij niet tijdig afzeggen (d.w.z. binnen 24 uur voor aanvangstijdstip) van een afspraak.
 14. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Hooggevoelig hg zich het recht voor de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. Indien niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen wordt overgegaan, dan is wederpartij een rentevergoeding verschuldigd op de voet van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt beschouwd als een gehele maand, te berekenen met ingang van 14 dagen na factuurdatum.
 15. Ingeval van vertraging van betaling van de facturen is wederpartij aan Hooggevoelig hg voorts verschuldigd vergoeding van alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – die door Hooggevoelig hg ter inning van de facturen worden gemaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door wederpartij verschuldigd in ieder geval waarin Hooggevoelig hg voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeroepen. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van € 70,00, vermeerderd met omzetbelasting, zonder dat Hooggevoelig hg is gehouden aan te tonen dat de betreffende kosten zijn gemaakt.
 16. Elk geschil dat zich tussen Hooggevoelig hg en wederpartij mocht voordoen zal getracht worden door middel van mediation te worden opgelost alvorens wordt overgegaan tot voorlegging aan de bevoegde rechter.
 17. Op alle door Hooggevoelig hg verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.